Soke Masaaki Hatsumi

Soke Masaaki Hatsumi

宗家初見良昭 

Founder of the Bujinkan Dojo and inheritor of nine lineages of Japanese martial arts from the venerable Toshitsugu Takamatsu.

 

Togakure-ryū Ninpo

戸隠流忍法

Gyokko-ryū Kosshi jutsu

玉虎流骨指術
Kuki Shinden Happō Biken jutsu

九鬼神伝流八法秘剣術
Kotō-ryū Koppō jutsu

虎倒流骨法術
Shinden Fudō-ryū Dakentai jutsu

神伝不動流打拳体術
Takagi Yōshin-ryū Jūtai jutsu

高木揚心流柔体術
Gikan-ryū Koppō jutsu

義鑑流骨法術
Gyokushin-ryū Ninpō

玉心流忍法
Kumogakure-ryū Ninpō

雲隠流忍法